Starostwo Powiatowe w Kartuzach - Wydział Geodezji
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Wydział Geodezji

Ogłoszenia · Mapa · Portale · Zasób · RUDP · Druki · Pomoce · Kontakt

Informacje podstawowe

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu realizowana jest poprzez e-usługi:
Portal Projektanta oraz Portal Narada Koordynacyjna.

Portal Projektanta służy do składania wniosków w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez projektantów/inwestorów.

Narada Koordynacyjna jest narzędziem umożliwiającym przeprowadzenie narady koordynacyjnej dedykowanym podmiotom władającym sieciami uzbrojenia terenu oraz innym zainteresowanym podmiotom wymienionym w art. 28b. ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Utworzenie konta do Portalu Narada Koordynacyjna następuje po podpisaniu umowy
o dostępie do Portalu i złożeniu wniosku o założenie konta.

Wymagane dokumenty do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
1. Plan sytuacyjny zawierający propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, sporządzony na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
2. Dokument potwierdzający dokonanie opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
3. Lokalizacja przestrzenna obiektów sieci uzbrojenia terenu
(wersja elektroniczna projektu) - plik DXF 2000 lub plik DGN/RDL v7.
4. Pełnomocnictwo, jeśli wniosek składa pełnomocnik inwestora lub projektanta oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową za przedłożenie pełnomocnictwa w sprawie należy dokonać na konto
Urzędu Miejskiego w Kartuzach: 93 1020 1811 0000 0102 0188 9476
5. Oryginał mapy do celów projektowych.

Fakultatywnymi załącznikami do wniosku są: decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne itp.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U.2017.2101 z późn.zm.) opłatę za uzgodnienie pobiera się przed wykonaniem tej czynności. W związku z powyższym należy dokonać opłaty i przesłać dowód zapłaty niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty.
Warunkiem przedłożenia dokumentacji na naradę koordynacyjną jest dokonanie ww. opłaty.
Nr rachunku Starostwa Powiatowego w Kartuzach:
Bank PKO BP Kartuzy 75 1020 1866 0000 1402 0002 7136

Opłaty można dokonać także przez system płatności elektronicznej KIR udostępniony w Portalu Projektanta.

Uwagi ogólne

Uprzejmie informujemy, że środy i czwartki są dniami pracy wewnętrznej. W tych dniach korespondencję należy składać w sekretariacie Wydziału Geodezji (ul. Gen. J. Hallera 1).

Bardzo prosimy o przekazywanie projektów w postaci plików z uzgadnianym projektem formacie DGN/RDLv7 lub DXF2000. W przypadku korespondencji e-mail, w celu łatwiejszej identyfikacji (przypisania do właściwej sprawy), prosimy o podawanie w tytule wiadomości nazwy obiektu, obrębu oraz numerów działek.


Starostwo Powiatowe w Kartuzach - Wydział Geodezji
Powiat Kartuski
Webmaster 2006-2017 Michał Pellowski