Starostwo Powiatowe w Kartuzach - Wydział Geodezji
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Wydział Geodezji

Ogłoszenia · Mapa · Zasób · RUDP · Druki · Pomoce · Kontakt

31.07.2019 RUDP - Komunikat 5/2019

Starosta Kartuski informuje, że przystąpił do założenia powiatowej bazy GESUT.

Do realizacji tego zadania niezbędny jest udział wszystkich podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu zlokalizowanych na obszarze powiatu kartuskiego.
Na podstawie art. 28e ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) podmioty te są zobowiązane do współdziałania ze starostami
w procesie zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). W celu nawiązania współpracy w tym zakresie prosimy o kontakt.

Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. 3 Maja 2/3
83-300 Kartuzy
osoby do kontaktu:
Karolina Burandt-Karczewska, Mateusz Szreder
tel. 58 684 04 77 e-mail: zud@kartuskipowiat.pl

24.05.2019 PODGiK - Komunikat 4/2019

W nawiązaniu do spotkania z wykonawcami prac geodezyjnych, które odbyło się 24 maja 2019 r. przekazujemy poruszone tematy oraz wspólne ustalenia:

1. Mapa do celów projektowych (zakres obszaru aktualizacji, zakres wskazany w zgłoszeniu pracy geodezyjnej)
Wydział Geodezji
W myśl przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii, Starosta Kartuski (działający jako organ prowadzący powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) dokonuje weryfikacji opracowań dot. map do celów projektowych w zakresie obszaru objętego aktualizacją – obszar ten powinien zostać oznaczony na mapie do celów projektowych § 71 i 81 pkt 10 standardów)
Wydział Budownictwa
Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej. W myśl § 5 ww. rozporządzenia mapa ta powinna obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m.
Z powyższego wyłączone są opracowania liniowe.
Weryfikacja po powyższym kątem jest już prowadzona przez Wydział Budownictwa. Działka siedliskowa – obszar 30 m liczony jest od zakresu objętego opracowaniem. Zakres ten powinien wykonawcy geodezyjnemu wskazać projektant opracowujący projekt.
2. Pliki do modyfikacji
Link do prezentacji przedstawionej na spotkaniu twórców programu TurboEWID zostanie udostępniony na stronie Wydziału Geodezji.
3.Przedstawienie tematyki spotkania Służb Geodezyjnych i Kartograficznych Wojewody Pomorskiego
Link do prezentacji dot. weryfikacji zbiorów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zostanie udostępniony na stronie Wydziału Geodezji.
Dostępny jest również na stronie PWINGiK.
4. Sprawy bieżące
RUDP
Nie ma konieczności zaktualizowania map do celów projektowych w przypadku, gdy następuje tylko zmiana w numeracji działek.
ODGiK
Aktualizacja baz danych będzie dokonywana tylko dla przekazanych danych znajdujących się w zakresie obszaru objętego aktualizacją.
Na notatniku zmian zakres obszaru objętego aktualizacją może być większy niż wykazany na mapie do celów projektowych.
"Obszar objęty aktualizacją" – zapis tej treści będzie wymagany w zakresie opracowań map do celów projektowych przekazanych w terminie od 01.06.2019 r.

Z treścią komunikatu można zapoznać się również tutaj (PDF).

9.05.2019 - Spotkanie z geodetami

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

zaprasza wszystkich zainteresowanych geodetów na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 24 maja 2019r. (piątek) o godz. 08:30
w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Dworcowa 1
(II piętro, sala konferencyjna)

Na spotkaniu omówione zostaną zagadnienia m.in.:
1) Mapa do celów projektowych (zakres obszaru aktualizacji, zakres wskazany w zgłoszeniu pracy);
2) Pliki do modyfikacji (szkolenie EWID);
3) Przedstawienie tematyki spotkania Służb Geodezyjnych i Kartograficznych Wojewody Pomorskiego (prezentacje);
4) Sprawy bieżące.

Zaproszenie można pobrać tutaj (PDF).

11.04.2019 - PODGiK - Komunikat nr 3/2019

Komunikat nr 3/2019 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

Dot. zakresów zgłaszanych prac geodezyjnych oraz map przekazywanych do PODGiK.

1.04.2019 - Zmiany w urzędowaniu Wydziału Geodezji w weekend majowy 2019

UWAGA!

Dzień 2 maja 2019 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
Urząd będzie czynny dodatkowo w sobotę dnia 27 kwietnia 2019 r. w godz. 7:30-15:30
Zarządzenie Starosty Kartuskiego nr 61/2019.

25.02.2019 - Parametry transformacji nowy plik

W dziale pomoce udostępniamy nowy plik FDB z parametrami transformacji między układem 1965(3) a 2000(6) tym razem dla TURBOMAP v9.2 - nowy plik potrzebny po aktualizacji Turbo EWID-a.

8.02.2019 - PODGiK - Komunikat 2/2019 - zmiany w WebEWIDzie

Zmiany
w działaniu serwisu WebEWID

Na stronie https://kartuski.webewid.pl/ zostało dodane menu 'Portal Mapowy' z którego mogą korzystać wszyscy użytkownicy bez logowania.
Natomiast na dzień 18-02-2019 wstępnie planujemy przejście na wersję 9.2 - co będzie skutkowało wyłączeniem tzw. starego WebEwida: https://kartuski.webewid.pl/is2/iEwid/ .

W przypadku problemów technicznych związanych z korzystaniem z nowego Portalu Mapowego (udostępnionego na potrzeby przeglądania danych EGiB), prosimy o kontakt z firmą Geomatyka-Kraków.

Dział wsparcia technicznego:
tel: 12 444 70 34
tel: 12 444 78 27

Przepraszamy za utrudnienia.

8.02.2019 PODGiK - Komunikat 1/2019

W nawiązaniu do spotkania z wykonawcami prac geodezyjnych, które odbyło się 10 stycznia 2019 r. przekazujemy poruszone tematy oraz wspólne ustalenia:

1. Wydawanie wykonawcom geodezyjnym materiałów niezbędnych do sporządzenia (analizy) opracowania geodezyjnego realizowane będzie w godz. 8.00-14.00.
W godzinach pracy urzędu wykonawcom geodezyjnym będą
świadczone pozostałe usługi tj. przyjęcie zgłoszenia, wydawanie „materiałów do zamawiającego”, udzielanie informacji itp. Wyjątkowe przypadki - po konsultacji z kierownictwem ODGiK.
2. ODGiK nie zmienił w sposób nieuzasadniony interpretacji przepisów w zakresie wyznaczania i utrwalania punktów granicznych powstałych w wyniku podziału.
Głównym celem wyartykułowanym na ostatnim spotkaniu było usunięcie z operatów sformułowań I ETAP, II ETAP podziału nieruchomości (...)
Na dzień dzisiejszy przedstawione stanowisko jest zgodne z oczekiwaniem środowiska geodezyjnego a wniesione uwagi wyrażone w protokołach weryfikacji dotyczące uchybień § 30.4 rozporządzenia o standardach uznaję jako niewłaściwe.
3. Wskazanie przez wykonawców geodezyjnych w operatach pomiaru powykonawczego, przekazywanych do zasobu (sprawozdanie techniczne), nr uzgodnienia projektu na naradzie koordynacyjnej spowoduje archiwizację tego projektu.
Archiwizacja projektu, którego nr będzie wskazany w operatach sytuacyjno-wysokościowych nastąpi tylko w granicach zakresu opracowania mapy do c/p, przy założeniu, że wykonawca geodezyjny ma absolutną pewność realizacji tego projektu w terenie. Geodeta zaznaczy swoje stanowisko również w notatniku zmian w przekazanej dokumentacji. Archiwizacja projektów wydłuży proces weryfikacji.
4. ODGiK przygotuje propozycję ogólnych wytycznych dotyczących składania e-operatów.
5. ODGiK rozważy i podejmie próbę przesunięcia czynności wystawiania DOO dla wykonawcy geodezyjnego na weryfikatorów zajmujących się danym opracowaniem.
6. ODGiK rozważy możliwość aktualizacji baz na podst. decyzji podziałowych,
z jednoczesnym uwzględnieniem opracowań geodezyjnych dotyczących wyznaczenia i utrwalenia na gruncie punktów granicznych w przypadku, gdy wykonawca złożył takie opracowanie.
7. Zakłada się, że termin podjęcia czynności weryfikacji operatów od dnia 1 lutego 2019  r. będzie wynosił nie więcej niż 10 dni roboczych.


Z treścią komunikatu można zapoznać się rówież tutaj (PDF).

10.01.2019 - Spotkanie z geodetami

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

zaprasza wszystkich zainteresowanych geodetów na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 10 stycznia 2019r. (czwartek) o godz. 08:30
w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Dworcowa 1
(II piętro, sala konferencyjna)

Na spotkaniu omówione zagadnienia zostaną m.in.:
1) aktualizacja map przez wykonawców geodezyjnych na potrzeby RUDP;
2) "drugi etap" podziału;
3) sprawy bieżące i inne tematy zgłoszone przez uczestników.

Prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tematów z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej do 21.12.2018r. w tut. Ośrodku (mailowo bądź osobiście).

Zaproszenie można pobrać tutaj (PDF).

13.12.2018 - PODGiK - Komunikat 5/2018 - WebEWID - przerwa techniczna

PRZERWA TECHNICZNA
w działaniu serwisu WebEWID

W dniach od 14.12.2018 (piątek) godz. 15:00 do 17.12.2018 (poniedziałek)

W związku z pracami remontowymi prowadzonymi na terenie Urzędu Miejskiego w Kartuzach w w/w terminie nie będzie możliwości korzystania z serwisu WebEWID
(brak prądu).

Przepraszamy za utrudnienia.

9.10.2018 PODGiK - Komunikat 4/2018

W nawiązaniu do spotkania z wykonawcami prac geodezyjnych, które odbyło się 5 października 2018 r. przekazujemy poruszone tematy oraz wspólne ustalenia:

1. Możliwość połączenia działek ewidencyjnych.
Przedstawiono prezentację dotyczącą łączenia działek ewidencyjnych, których granice zostały zatwierdzone decyzjami administracyjnymi. Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji udostępni informację, w tym organom wydającym decyzje zatwierdzające podział, dotyczącą łączenia działek ewidencyjnych.
2. e-Operat – traktowany priorytetowo.
Przez okres przejściowy tzn. do końca 2018 r. przyjmujemy jedną kolejkę na weryfikację wszystkich opracowań przekazanych przez wykonawców geodezyjnych. Powyższe nie dotyczy opracowań prawnych oraz opracowań bez pomiaru.

Pisma i prośby dotyczące przyspieszeń nie będą uwzględniane.

3. Zasady przekazywania dokumentacji geodezyjnej zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów (...).
Pliki roboczych baz danych przekazywane w formie i w zgodności z rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów (...).
4. Sprawy bieżące i inne tematy zgłoszone przez uczestników.
Zakłada się, że termin weryfikacji operatów prawnych do końca października 2018 r. będzie wynosił do 2 tygodni.
Od początku 2019 r. termin weryfikacji wszystkich opracowań będzie wynosił od 2 do 3 tygodni.
Od stycznia 2019 r. przyjmujemy, że e-Operaty, będą weryfikowane priorytetowo.


·Na następnym spotkaniu, planowanym na styczeń 2019 r., należy poruszyć temat:
» aktualizacji map przez wykonawców geodezyjnych na potrzeby RUDP,
» „drugi etap” podziału.

·Należy zgłosić do Geomatyki Kraków:
» konieczność zmiany w systemie wyświetlania na potwierdzeniu numerów opłaty przy opłacaniu kilku rachunków jednocześnie,
» powiększenie okna podglądu składu e-Operatów,
» możliwość generowania i wydruku potwierdzenia złożenia e-Operatu,
» przy przeglądaniu operatów dodać kolumnę, której działki dotyczy operat,
» na zgłoszeniu widoczny nr TERYT.

Powyższe ustalenia obowiązywać będą od 9 października 2018 r.

Z treścią komunikatu można zapoznać się rówież tutaj (PDF).

2.10.2018 - PODGiK - Komunikat 3/2018

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach przekazuje informację, dotyczącą łączenia działek ewidencyjnych, których granice zatwierdzono decyzjami administracyjnymi.

Z treścią pisma można zapoznać się tutaj (PDF).

5.10.2018 - Spotkanie z geodetami

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

zaprasza wszystkich zainteresowanych geodetów na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 5 października 2018r. (piątek) o godz. 08:30
w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Dworcowa 1
(II piętro, sala konferencyjna)

Na spotkaniu omówione zagadnienia zostaną m.in.:
1) możliwości połączenia działek ewidencyjnych;
2) e-Operat traktowany priorytetowo;
3) zasady przekazywania dokumentacji geodezyjnej w zgodności z rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych(...);
4) sprawy bieżące i inne tematy zgłoszone przez uczestników.

Prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tematów z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej do 21.09.2018r. w tut. Ośrodku (mailowo bądź osobiście).

Zaproszenie można pobrać tutaj (PDF).

05.07.2018 - PODGiK - Komunikat 1/2018 - WebEWID - przerwa techniczna

PRZERWA TECHNICZNA
w działaniu serwisu WebEWID

W dniach od 13.07.2018 (piątek) godz. 15:00 do 16.07.2018 (poniedziałek)

prowadzone będą prace techniczne związane z przeniesieniem baz danych systemu EWID na nowy serwer. Zakres tych prac wymusza wyłączenie systemu w w/w terminie.

Przepraszamy za utrudnienia.

Pojawiające się po tym terminie ewentualne problemy techniczne prosimy jak najszybciej zgłaszać do:

Wydziału Geodezji pod nr +48 58 681 35 41
lub bezpośrednio do Geomatyki Kraków pod nr tel: 12 444 78 27 - wew. 2 :WebEWID

6.02.2018 - PODGiK - Ogłoszenie nr 1/2018 - Szkolenie Leica

We wtorek 20 lutego 2018r., w godzinach od 10:00 do 13:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kartuzach
odbędzie się szkolenie "Zapomnij o libelce" prowadzone przez Leica Geosystems.
Zapraszamy do rejestracji na stronie akademialeica.pl oraz wzięcia udziału w szkoleniu.


Leica

13.10.2017 - PODGiK - Komunikat nr 5/2017 - Operaty elektroniczne

W ostatnim czasie na Portalu Geodety została uruchomiona możliwość przekazywania operatów elektronicznych (ikona ?eOp?). Zachęcamy do korzystania z tej możliwości oraz zapoznania się z komunikatem nr 5/2017 w którym poruszono kilka kluczowych kwestii w tym zakresie.


eOp

21.09.2017 - Spotkanie z geodetami

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

zaprasza wszystkich zainteresowanych geodetów na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 13 października 2017r. (piątek) o godz. 08:30
w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Dworcowa 1
(II piętro, sala konferencyjna)

Na spotkaniu zostanie przedstawiona relacja oraz omówienie wniosków z narady szkoleniowej Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, która odbyła się w dniach 14-15 września 2017r. w tym m.in.:
1. wprowadzanie zmian w EGiB (w tym ujawnianie zmian w zakresie lokali);
2. dopuszczalność łączenia działek ewidencyjnych powstałych w wyniku podziału nieruchomości;
3. zasady wykazywania budynków w operacie ewidencji gruntów i budynków;
4. wnioski z kontroli przeprowadzonych w 2017r. w starostwach powiatowych;
5. prawidłowa procedura zgłaszania prac geodezyjnych i przyjmowania ich wyników do pzgik;
6. sprawy bieżące i inne tematy zgłoszone przez uczestników.

Prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tematów z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej do 10.10.2017r. w tut. Ośrodku (mailowo bądź osobiście).

Zaproszenie można pobrać tutaj (PDF).
Krótka relacja z narady znajduje się tutaj (GEOFORUM).

20.06.2017 - Przerwa techniczna w działaniu serwisu WebEWID

W dniu 20.06.2017 (wtorek) w godzinach 15:30-17:00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu serwisu WebEWID. Przepraszamy za utrudnienia.

02.06.2017 - Program upowszechniania płatności bezgotówkowych

Z dniem dzisiejszym rozszerzyliśmy możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych o płatność kartą.

Paybynet

Pełne informacje o programie są dostępne na stronie www.mr.gov.pl/bezgotowka oraz www.kir.pl/program.

14.04.2017 - PODGiK - Komunikat nr 4/2017

Komunikat nr 4/2017 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

Dot. udostępnienia przez Portal Geodety skanów archiwalnych arkuszy mapy zasadniczej.

10.04.2017 - Program upowszechniania płatności bezgotówkowych

Z dniem dzisiejszym przystąpiliśmy do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.

Paybynet

Pełne informacje o programie są dostępne na stronie www.mr.gov.pl/bezgotowka oraz www.kir.pl/program.

03.04.2017 - PODGiK - Komunikat nr 3/2017 - Płatności mobilne BLIK

Komunikat nr 3/2017 - dla Klientów Wydziału Geodezji.

Z dniem dzisiejszym rozszerzyliśmy możliwość dokonywania płatności mobilnych "przy ladzie". Obecnie płatności mobilne mogą być realizowane przez klientów za pomocą BLIK (PKO Bank Polski) oraz aplikacji PeoPay (Pekao S.A.). Operatorem usługi jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Płatności mobilne BLIK ? PKO BP

08.03.2017 - PODGiK - Komunikat nr 2/2017 - wybrane wnioski z kontroli PWINGiK

Komunikat nr 2/2017 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

Dot. wybranych uwag z kontroli przeprowadzonych przez PWINGiK w roku 2016.

20.02.2017 - PODGiK - Komunikat nr 1/2017 - Płatności mobilne PeoPay

Komunikat nr 1/2017 - dla Klientów Wydziału Geodezji.

Z dniem dzisiejszym uruchomiliśmy możliwość dokonywania płatności mobilnych "przy ladzie" dla klientów Banku Pekao S.A. korzystających z aplikacji PeoPay.
Operatorem usługi jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Płatności mobilne PeoPay ? Bank Pekao S.A.

02.01.2017 - PODGiK - Podsumowanie roku 2016

Rok 2016 w liczbach - dane z ostatnich 12 lat.
Podsumowanie roku 2016

29.12.2016 - PODGiK - Komunikat nr 8/2016

Komunikat nr 8/2016 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

Dot. udostępnienia przez Portal Geodety dokumentacji katastralnej.

19.12.2016 - Życzenia

Życzenia dla Klienktów Wydziału Geodezji

15.11.2016 - Kontakt ws. ew. problemów technicznych

Szanowni geodeci, w przypadku problemów technicznych związanych z korzystaniem z nowego portalu geodety (udostępnionego na potrzeby przeglądania danych EGiB), prosimy o kontakt z firmą Geomatyka-Kraków.

Dział wsparcia technicznego:
tel: 12 444 70 34
tel: 12 444 78 27

W pozostałych sprawach proszę o kontakt z Ośrodkiem.

09.11.2016 - PODGiK - Komunikat nr 7/2016

Komunikat nr 7/2016 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

Dot. uruchomienia narzędzia do automatyzacji procesu rejestrowania zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przygotowywania niezbędnych materiałów do realizacji tych prac.

09.11.2016 - PODGiK - zmiana dot. komunikatu nr 4/2016

Komunikat nr 4/2016 w części dotyczącej ponownego zawiadamiania o zakończeniu pracy traci aktualność w związku z pismem GGK nr IZ-PZGiK.700.20.2016 z dnia 21.102016r.

Od dnia dzisiejszego obowiązują nowe zasady przy zgłaszaniu i kompletowaniu podziałów nieruchomości tzw. "II etapowych". Szczegóły znajdują się tutaj.

31.10.2016 - WebEWID - przerwa techniczna

PRZERWA TECHNICZNA
w działaniu serwisu WebEWID

W dniu 02.11.2016 (środa) prowadzone będą prace administracyjne związane z aktualizacją serwisu a także przygotowaniami do uruchomienia nowych funkcjonalności i portali. Zakres tych prac wymusza wyłączenie systemu w w/w terminie. Przepraszamy za utrudnienia.

13.10.2016 - PODGiK - Komunikat nr 6/2016

Komunikat nr 6/2016 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

Dot. najbliższego spotkania informacyjnego.

13.10.2016 - Spotkanie z geodetami

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

zaprasza wszystkich zainteresowanych geodetów na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 9 listopada 2016r. (środa) o godz. 08:30
w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Dworcowa 1
(II piętro, sala konferencyjna)

Tematem wiodącym spotkania będzie omówienie zasad działania narzędzia do automatyzacji procesu rejestrowania zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przygotowywania niezbędnych materiałów do realizacji tych prac. Ponadto zostanie poruszony temat operatów elektronicznych, informatyzacji zasobu oraz dalszego rozwoju systemu informatycznego.
Jednocześnie prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tematów z odpowiednim wyprzedzeniem w tut. Ośrodku (mailowo bądź osobiście).

21.06.2016 - PODGiK - Komunikat nr 5/2016

Komunikat nr 5/2016 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

Dot. udostępnienia przydatnych materiałów online:
- ?Ustalenia ODGiK + mapa numeryczna?
- ?Baza standardowych uwag do operatów geodezyjnych?
- ?Przykładowe składy operatów technicznych?

07.06.2016 - aktualizacja TurboEWID 9.0

Zgodnie z zapowiedziami (Komunikat nr 2/2016) z dniem dzisiejszym nastąpiła aktualizacja oprogramowania TurboEWID stosowanego w Wydziale Geodezji do wersji 9.0.

13.05.2016 - PODGiK - Komunikat nr 4/2016

Komunikat nr 4/2016 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

Dot. zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych.

29.04.2016 - PODGiK - Komunikat nr 3/2016

Komunikat nr 3/2016 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

Dot. składania typowych operatów bez zszywania (wykorzystując do tego np. skoroszyty biurowe).

29.04.2016 - PODGiK - Komunikat nr 2/2016

Komunikat nr 2/2016 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

Dot. aktualizacji oprogramowania TurboEWID stosowanego w Wydziale Geodezji do wersji 9.0.

24.03.2016 - Spotkanie z geodetami

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

zaprasza wszystkich zainteresowanych geodetów na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 29 kwietnia 2016r. (piątek) o godz. 08:30
w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Dworcowa 1
(II piętro, sala konferencyjna)

Na spotkaniu zostaną poruszone sprawy bieżące w tym najnowsze zmiany w przepisach dot. geodezji i kartografii (PGiK, mapa zasadnicza, GESUT, EGiB).
Jednocześnie prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tematów z odpowiednim wyprzedzeniem w tut. Ośrodku (mailowo bądź osobiście).

04.01.2016 - PODGiK - Komunikat nr 1/2016

Komunikat nr 1/2016 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

Dot. zmianiy obiegu dokumentów w ODGiK zgodnie ze schematem blokowym v2.0

» Przyjęcie operatu do zasobu - schemat blokowy v.2.0 [PDF]
» Lista przepisów wraz ze skrótami stosowanymi w protokołach weryfikacji [PDF]

10.12.2015 - PODGiK - Zaproszenie na warsztaty

Zaproszenie na warsztaty z obsługi programu TurboMAP / TurboEWID v8.5 które odbędą się w dniu 15.01.2016r. o godz. 08:30.

07.12.2015 - PODGiK - Komunikat nr 4/2015

Komunikat nr 4/2015 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

rozporządzenie ws. GESUT
rozporządzenie ws. BDOT i mapy zasadniczej

17.08.2015 - Spotkanie z geodetami

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

zaprasza wszystkich zainteresowanych geodetów na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 11 września 2015r. (piątek) o godz. 08:30
w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Dworcowa 1
(II piętro, sala konferencyjna)

Na spotkaniu zostaną poruszone sprawy bieżące, m.in. etapowanie prac geodezyjnych; standardowe zamówienia na materiały pzgik przy zgłaszaniu prac; aktualizacja map do celów projektowych; określanie zgodności/niezgodności inwentaryzowanych obiektów z projektem; wydawanie plików do modyfikacji dla geodetów; redakcja map (zasady, symbole, atrybuty) i inne.
Jednocześnie prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tematów z odpowiednim wyprzedzeniem w tut. Ośrodku (mailowo bądź osobiście).

16.07.2015 - PODGiK - Komunikat nr 3/2015

Komunikat nr 3/2015 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

29.04.2015 - PODGiK - Komunikat nr 2/2015

Komunikat nr 2/2015 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

02.03.2015 - Przyjęcie operatu do zasobu - schemat blokowy v1.0

W dziale pomoce udostępniamy schemat blokowy v1.0 procedury przyjmowania operatu do pzgik. Materiał ten precyzuje zakresy kompetencyjne na poszczególnych etapach opisywanego procesu. Dodatkowo ma pomoóc Wykonawcom w interpretacji zmian statusów w Portalu Geodety (przy użyciu narzędzia EKS - ewidencja kontrolna sprawy).

17.02.2015 - PODGiK - Komunikat nr 1/2015

Komunikat nr 1/2015 - dla Wykonawców prac geodezyjnych.

18.09.2014 - Spotkanie z geodetami dot. zmian w przepisach

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

zaprasza wszystkich zainteresowanych geodetów na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 2 października 2014r. (czwartek) o godz. 08:30
w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Dworcowa 1
(II piętro, sala konferencyjna)

Na spotkaniu zostaną omówione szczegóły związane ze zmianą ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych.

10.09.2014 - Parametry transformacji nowy plik

W dziale pomoce udostępniamy nowy plik z parametrami transformacji między układem 1965(3) a 2000(6) tym razem dla TURBOMAP v8.3 - nowy plik potrzebny po aktualizacji Turbo EWID-a.

14.07.2014 - nowe wzory druków obowiązujące po nowelizacji Prawa Geodezyjnego

W dziale druki udostępniamy nowe wzory druków obowiązujące po nowelizacji Prawa Geodezyjnego.

04.07.2014 - przerwa techniczna w serwisie WebEWID

Wydział Geodezji informuje, że w nocy z 11 na 12 lipca 2014 (pt/sob) nastąpi przewra techniczna w działaniu serwisu WebEWID. Prace mogą potrwać do poniedziałku 14 lipca. Przepraszamy za utrudnienia.

16.06.2014 - Portal Komornika

Wydział Geodezji prowadzi System Informacji Przestrzennej Powiatu Kartuskiego WebEWID. Jednym z komponentów tego systemu jest Portal Komornika umożliwiający bezpośredni dostęp, za pośrednictwem Internetu, do informacji w bazie danych ewidencji gruntów i budynków o właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających gruntami, budynkami i lokalami na terenie powiatu kartuskiego. Korzystanie z portalu przez komorników jest bezpłatne po zalogowaniu na stronie WebEWID W celu uzyskania dostępu do Portalu Komornika należy wypełnić załączony wniosek i dostarczyć go do Starostwa Powiatowego w Kartuzach wraz z kopią decyzji Ministra Sprawiedliwości o powołaniu na stanowisko komornika sądowego potwierdzoną ?za zgodność z oryginałem?. Wniosek do pobrania w dziale druki. Po otrzymaniu w/w wniosku przygotowana zostanie umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w której między innymi będzie zapisany login i hasło.
UWAGA:
W przypadku wątpliwości, co do stanu posiadania nieruchomości przez podmioty uwidocznione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków można również zwrócić się z zapytaniem w formie pisemnej lub w celu uzyskania ?Wypisu z rejestru gruntów? złożyć zamówienie. Za ?Wypis z rejestru gruntów? jako formę informacji o podmiotach uwidocznionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków nadal pobierana jest opłata.

09.06.2014 - informacja dot. BDOT500/GESUT

Wydział Geodezji informuje, że z dniem 09.06.2014 r. dokonano konwersji obiektów K1(98) do modelu pojęciowego zgodnego z BDOT500 i GESUT (na podstawie rozporządzenia MAiC z dnia 12.02.2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej [Dz.U.2013.383]). Tak jak wyjaśniono na spotkaniu w dniu 22.05.2014 r. proces ten objął 70% obiektów znajdujących się w powiatowej bazie danych. Pozostałe elementy, wymagające weryfikacji w terenie (jednoznacznej identyfikacji, uzup. atrybutów opisowych lub geometrii obiektów), będą przenoszone do BDOT500/GESUT przy okazji bieżących prac geodezyjnych (przy bieżącej aktualizacji właściwych baz danych). Jednocześnie informujemy, że powyższe nie jest tożsame z założeniem BDOT500/GESUT - oznacza natomiast rozpoczęcie tego procesu.

30.04.2014 - Spotkanie z geodetami dot. BDOT500

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

zaprasza wszystkich zainteresowanych geodetów na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 22 maja 2014r. (czwartek) o godz. 08:30
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
na sali - pracowni geodezyjnej

Na spotkaniu zostaną omówione szczegóły konwersji powiatowej bazy danych do BDOT500 a także następstwa związane z tym procesem.

29.04.2014 - poprawione wzory dot. EGiB

W dziale pomoce udostępniamy pismo GGK dotyczące poprawnych wzorów do stosowania przy obliczaniu pola powierzchni działek ewidencyjnych.

04.03.2014 - ZUDP zmiana dni pracy wewnętrznej

Zgodnie z oczekiwaniami geodetów i projektantów zgłoszonymi na spotkaniu w dniu 14.02.2014r. zmianie ulegają dni pracy wewnętrznej ZUDP. Od tej pory będą to środy i czwartki a nie jak dotąd - czwartki i piątki. Zmiana ma na celu ujednolicenie dni wewnętrznych funkcjonujących w pokrewnych wydziałach. Korespondencję kierowaną do ZUDP należy składać w sekretariacie Wydziału Geodezji.

14.02.2014 - Spotkanie z geodetami i projektantami

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

zaprasza wszystkich zainteresowanych geodetów i projektantów na
spotkanie przedstawicielami wydziałów: Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Geodezji,
które odbędzie się 14 lutego 2014r. (piątek) o godz. 10:00
w budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach ul. Dworcowa 1
sala nr 303 (II piętro)

Tematem spotkania będą m.in. zagadnienia związane z procesem inwestycyjnym i procedury wydawania dokumentacji w trakcie jego trwania. Dodatkowo poruszane będą bieżące tematy geodezyjne występujące na linii GEODETA ? PODGIK/EGIB/ZUDP. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie propozycji tematów/pytań (z odpowiednim wyprzedzeniem pocztą email (geodezja@kartuskipowiat.pl) lub w sekretariacie Wydziału Geodezji (ul. Gen. J. Hallera 1).

24.01.2014 - Parametry transformacji

W dziale pomoce udostępniamy parametry transformacji między układem 1965(3) a 2000(6) tym razem dla TURBOMAP v8.1.

31.12.2013 - WebEWID nieczynny

W dniach 31.12.2013 - 07.01.2014 mogą pojawić się problemy z dostępem do serwisu WebEWID. Ma to związek z pracami konserwacyjno-modernizacyjnymi w serwisie.
Przepraszamy za utrudnienia.

26.11.2012 - UWAGA GEODECI - spotkanie informacyjne

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

zaprasza wszystkich zainteresowanych geodetów na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 6 grudnia 2012r. (czwartek) o godzinie 12:00
w budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach ul. Dworcowa 1
sala nr 303 (II piętro)

Tematem spotkania będzie m.in. treść rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

19.11.2012 - Parametry transformacji

W dziale pomoce udostępniamy parametry transformacji między układem 1965(3) a 2000(6).

7.11.2012 - UWAGA!!!!!

Od dnia 19.11.2012 r. zasób PODGiK Kartuzy będzie prowadzony w układzie 2000.

W związku z powyższym do 14.11.2012 (włącznie) należy przekazać do PODGiK operaty, które opracowane zostały w układzie ?1965?.

WSZYSTKIE przekazywane mapy (powykonawcze, projektowe, opiniodawcze) mają mieć wkreśloną również SIATKĘ KWADRATÓW W UKŁADZIE 2000. Lub WYŁĄCZNIE W UKŁADZIE 2000.

W związku z powyższym w dniach 16.11.2012 - 18.11.2012 również PORTAL GEODETY serwisu WebEWID będzie nieczynny z przyczyn technicznych. Przepraszamy za utrudnienia.

30.12.2011 - WebEWID już dostępny

Serwis WebEWID jest już dostępny. Wraz z nową wersją pojawiły się drobne zmiany interfejsu oraz nowe funkcjonalności. Dziennik prac geodezyjnych (portal/panel geodety) znajduje się w zakładce "moduły".

29.12.2011 - WebEWID nieczynny

W dniach 29.12.2011 - 02.01.2012 serwis WebEWID będzie nieczynny z przyczyn technicznych. Przepraszamy za utrudnienia.

16.12.2011 - Nowa wersja TurboEWID 7.9

Od dnia 16.12.2011r. w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach funkcjonuje nowa wersja oprogramowania TurboEWID v7.9 a w konsekwencji nowa wersja plików KCD 2.0

Do prawidłowej obsługi formatu KCD 2.0 niezbędny jest program TurboMAP 2.0 dostępny (w ramach dotychczasowych licencji) na stronie producenta.

Jak informuje firma GEOMATYKA-KRAKÓW oprogramowanie TE7.9 i TM2.0 nie ma możliwości eksportu do wersji KCD 1.0 (TM1.5 i wcześniejsze i TE7.8 i wcześniejsze), ale je poprawnie wczyta. Próba wczytania pliku w wersji KCD 2.0 (a więc z TurboEWID 7.9 i TurboMAP 2.0) przez TurboMAP 1.5 kończy się komunikatem "data error". Potrzebna jest tym wykonawcom, którzy współpracują z powiatami z TurboEWID w wersji 7.9.

22.06.2011 - III Integracyjny Spływ Geodezyjny

Przystań Kajakowa oraz Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne
zapraszają na III integracyjny spływ kajakowy rzeką Słupią:

III Integracyjny Spływ Geodezyjny
23 lipca 2011

Szczegóły dotyczące imprezy znajdują się tutaj.

27.04.2011 - przykładowy skład operatów

     W dziale pomoce udostępniamy Państwu przykładowe składy operatów technicznych w podziale na typowe asortymenty.

30.11.2009 - Zgłaszanie prac geodezyjnych przez internet - spotkanie informacyjne

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach
w związku z uruchomieniem narzędzia do zgłaszania prac geodezyjnych przez internet,
zaprasza wszystkich zainteresowanych geodetów na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 18 grudnia 2009r. (piątek) o godzinie 10:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kartuzach
ul. Dworcowa 1 (II piętro)

Prosimy o potwierdzenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu wpisując się na liście w sekretariacie Wydziału Geodezji bądź mailowo pod adresem geodezja(na)kartuskipowiat.pl

16.02.2009 - Web-EWID

     Udostępniamy Państwu Internetowy System Informacji Przestrzennej Web-EWID oparty na danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Korzystanie z serwisu nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych narzędzi (java, flash).

04.02.2009 - ZUDP - Ogłoszenie

     Uprzejmie informujemy, że dokumentacje projektowe składane do czwartku, celem uzgodnienia w ZUDP, będą przedkładane na posiedzeniu ZUDP w czwartek w następnym tygodniu. Pierwszeństwo mają opracowania projektowe złożone w wersji numerycznej oraz projekty zawierające współrzędne punktów charakterystycznych trasy urządzeń podziemnych, pod warunkiem, że spełniają one wymagania dokładnościowe mapy zasadniczej. W pozostałych przypadkach termin przedłożenia na posiedzenie może zostać przesunięty, ponieważ doprowadzenie projektu do formy numerycznej wymaga dodatkowych nakładów pracy.

Uwaga

     Materiały z zasobu wydawane są dopiero po zarejestrowaniu pracy geodezyjnej. Druk zgłoszenia można pobrać klikając tutaj.


Starostwo Powiatowe w Kartuzach - Wydział Geodezji
Powiat Kartuski
Webmaster 2006-2017 Michał Pellowski